Fè plan pou kapab voté

Tcheke Estati W

Tcheke estati votè w oswa fè swivi sou bilten vòt ou.

Depoze Vòt Ou

Al depoze a la men bilten vòt ou nan yon lokal pou w vote ki pratik pou ou

Vote Jou Eleksyon an

Rankontre ak vwazen ou yo nan sikonskwipsyon lokal ou a epi vote Jou Eleksyon an.

Vote ansanm avèk Nou

Opòtinite pou chanjman ane sa a chita nan biwo vòt yo - Se poutèt sa Florida for All angaje l nan plis pase 130 kous elektoral atravè Florid. Gade ki moun nou andose nan zòn ou an.